En grønnere investering

Å investere i Kron er bra for pengene dine og for verden.

Investeringene du gjør i fond og pensjon er med på å påvirke verden. Måten vi investerer bærekraftig på handler om hvilke fond og forvaltere vi ønsker å samarbeide med. Forvaltere må i økende grad forstå bærekraft- og ESG-innvirkninger, og integrere dette i forvaltningen for å unngå unødig investeringsrisiko. Gjennom en ansvarlig forvaltning, som tar hensyn til at målsettingen om langsiktig lønnsomhet settes foran kortsiktighet, bidrar Kron videre til en mer bærekraftig og samfunnsnyttig utvikling av våre kunders midler. Kron integrerer bærekraftrisiko (ESG-relaterte trusler og muligheter) ved utarbeidelse av våre investeringsstrategier. Vi skal bidra til en mer bærekraftig forvaltning av våre kunders midler, og være med på å dytte bransjen i samme retning. Dette gjør vi når vi gjennom forvalterseleksjon vrir forvaltningen i en mer bærekraftig retning. Vi gjør det også gjennom forvalterdialog og annen påvirkning i bransjen.

Vi kombinerer enkle brukeropplevelser med forvaltning som gir god avkastning på pengene dine. Det er heller ikke likegyldig hvordan vi skaper avkastning. Vi investerer pengen dine på en måte som bidrar til en bedre fremtid, for deg og den verden du lever i.

Investeringene du gjør i fond og pensjon er med på å påvirke verden. Måten vi investerer bærekraftig på handler om hvilke fond vi velger. Velger du Kron Indekspakke støtter pengene dine opp om FNs bærekraftsmål i form av å investere i 50 % av de mest bærekraftige selskapene, og dermed utelukke de 50 % minst bærekraftige. I tillegg utelukkes selvsagt kontroversielle selskaper innen tobakk, alkohol, våpen og de som forurenser mest.

Vi hensyntar negative effekter i alle våre investeringer gjennom bruk av ekskluderinger og oppfordring til aktivt eierskap. Vi ønsker ikke investere i selskaper som bryter med internasjonale normer, som blant annet selskaper som bryter med folkeretten/ menneskerettigheter eller selskaper der det er identifisert problemstillinger knyttet til korrupsjon og/eller økonomisk kriminalitet.

Klimarisiko er noe vi er spesielt opptatt av i Kron. Det handler om hvordan selskaper kan bli påvirket av endringer i klima og klimapolitikken i de kommende tiårene. Derfor måler vi hvordan dette påvirker pensjonspengene dine.

I Kron kan du velge fond selv og i vårt fondstorg kan du velg mellom flere spissede fond som gjør investeringer innenfor fornybar energi og miljøteknologi.