Indeks Medium minus risiko

Plan Indeks med medium minus risikonivå består av rimelige indeksfond med en global balanse, slik at du investerer i mange tusen aksjer, spredt over hele verden. Årsaken til at disse fondene er så rimelige er fordi de ikke er aktivt forvaltet. Planen har en forventet langsiktig utvikling på 5,8 %. I to av tre år forventer vi at utviklingen vil ligge på mellom -5,2 % og 16,7 %.

Forutsetningene bygger på historiske dataene som er preget av perioder hvor renten var langt høyere enn i dag. Dersom dagens nivå ikke kommer tilbake til normalen er det sannsynlig at fremtidig prestasjon for denne planen vil bli lavere enn den ville blitt tilbake i tid. Dersom rentenivået holder seg like lavt som i dag fremover, vil den forventede utviklingen reduseres fra 5,8 % til 3,9 %.

Fondene

Fondene vi anbefaler i denne løsningen finner du i oversikten under. Vi passer alltid på og bytter ut fondene som ikke oppfyller våre krav.

Fond

Type

Andel

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar

Aksjefond

54 %

Storebrand Indeks - Nye Markeder

Aksjefond

6 %

Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic

Rentefond

20 %

Alfred Berg Obligasjon

Rentefond

20 %

Kostnader

Under viser vi prisen for planen avhengig av hvor mye du ønsker å spare.

Minsteinnskudd

Før skattefradraget

1.000

0,20 %

Gjennomsnittlig pris på fondene er 0,08 %, mens Kron tar 0,12 %. Dette er summert over i fanen.

Utvikling

Under vises avkastningen for denne planen for de siste fire årene og til og med siste måned (Sist oppdatert 30.04.2021).

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Siste Måned

9,9%

3,8%

12,4%

-2,0%

17,3%

9,4%

3,6%

0,8%

Vi gjør oppmerksom på at historisk utvikling ikke er noen garanti for fremtidig utvikling. Utviklingen kan bli negativ som følge av kurstap. Historisk utvikling hensyntar de underliggende fondenes faktiske utvikling i den langsiktige modellporteføljen til Kron, og tar dermed ikke med kortsiktige taktiske allokeringer.