Retningslinjer for å oppnå best mulig resultat ved ordreutførelse

1. Retningslinjer

Kron AS har ifølge verdipapirhandelloven en plikt å treffe alle rimelige tiltak for å oppnå «best mulig resultat» ved innleggelse av ordre på vegne av kunden som et ledd i aktiv forvaltning («Beste Resultat»), se vpl § 10-12. Foretaket vil før utførelse av ordre for kunden foreta en konkret vurdering av hvordan ordren skal utføres for å oppnå Beste Resultat. Retningsgivende for denne vurdering vil være retningslinjene for ordreutførelse på vegne av kunden som et ledd i aktiv forvaltning som er gjengitt nedenfor (Retningslinjene).

Retningslinjene gjelder for finansielle instrumenter. I definisjonen av finansielle instrumenter, jfr. Verdipapirhandelloven § 2-2, inngår blant annet omsettelige verdipapirer, verdipapirfondsandeler, pengemarkedsinstrumenter og derivater. Se likevel punkt 2 nedenfor om unntak fra Retningslinjene

Retningenlinjene vil minimum bli oppdatert en gang pr år, eller dersom det inntreffer endringer av vesentlig betydning for foretaket eller i markedene for finansielle instrumenter. Det vil ikke bli sendt ut informasjon til våre kunder ved endringer i retningslinjene.

2. Unntak fra Retningslinjene

Dersom kunden inngår spesifikke instruksjoner, kan dette forhindre foretaket i å gjennomføre de tiltak som er fastsatt i Retningslinjene nedenfor for å sikre Beste Resultat. I tilfeller hvor slik instruks er gitt vil ikke verdipapirhandellovens bestemmelser om Beste Resultat gjelde.

3. Relevante faktorer ved valg av utførelsesmåte

Kron AS vil ved valg av utførelsesmåte ta hensyn til pris, kostnader, hurtighet, sannynslighet for gjennomføring og oppgjør, ordrens størrelse, art og andre relevante forhold.

4. Vektlegging av relevante faktorer

Når foretaket utfører ordre vil følgende momenter tas i betraktning når de overnevnte faktorers (punkt 3) relevant skal vektlegges.

Ordrens egenskaper

Egenskaper ved de finansielle instrumenter som inngår i orden

Egenskaper ved de handelssystemer ordren kan rettes til.

Samlet vederlag som kunden skal betale vil normalt være en avgjørende faktor for valg av utførelsesmåte. Det betyr at øvrige faktorer som hurtighet, sannsynlighet for gjennomføring og oppgjør bare får forrang fremfor pris og kostnad dersom dette bidrar til Beste Resultat for kunden.

5. Utførelse av ordren

Kron AS effektuerer ordre gjennom DNB Markets. Kron på sin side kan påvirke hurtighet av ordren ved å overholde DNB Markets gjeldene cut-off tider. For Best Mulig resultat for ETF-ordre vil Kron søke etter å minimere spread innenfor gjeldene handelsdag.

For øvrige retningslinjer henvises det til DNB Markets retningslinjer for ordreutførelse som finnes her: https://www.dnb.no/portalfront/nedlast/no/markets/vilkar-avtaler/ordreutforelse.pdf. Ved signering av avtale godkjennes også disse vilkårene for ordreutførelse.