Alminnelige forretningsvilkår

Alminnelige forretningsvilkår

1. Innledning

Disse Forretningsvilkårene gjelder for Kron AS («Kron»), organisasjonsnummer 899328582. Kron er et forvaltningsselskap med tillatelse til å drive verdipapirfondsforvaltning. Selskapet har også tillatelse til å yte investeringstjenestene porteføljeforvaltning og tilleggstjenestene investeringsrådgivning og oppbevaring og forvaltning av fondsandeler. 

Selskapets investeringsrådgivning er ikke å anse som uavhengig etter de betingelser som er oppstilt i lovgivningen. Rådgivningen vil kunne gjelde verdipapirfondsandeler forvaltet av Kron.

Kron har forretningsadresse i Professor Kohts vei 9, 1366 Lysaker.

Kron har konsesjon og er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet, Revierstredet 3, 0151 Oslo.

Kunden anses å ha vedtatt disse Forretningsvilkårene som bindende for seg når Kunden etter å ha mottatt Forretningsvilkårene inngår Avtale om Porteføljeforvaltning eller annen avtale, inngir ordre eller gjennomfører handler med Kron.

2. Definisjoner

Fond – verdipapirfond som forvaltes av Kron

Forretningsvilkår – disse forretningsvilkårene

Kunde - den eller de personer som har undertegnet Avtale om Porteføljeforvaltning eller annen avtale, inngir ordre eller gjennomfører handler med Kron

Krons internettsidewww.kron.no

Krons app – Krons applikasjon lastet ned fra Google Play eller Appstore

Finansielle instrumenter - de begreper som inngår i verdipapirhandellovens definisjoner av finansielle instrumenter i henhold til verdipapirhandelloven § 2-2

3. Forholdet mellom Forretningsvilkårene og øvrige avtaler

I tilfeller hvor det er konflikt mellom Forretningsvilkårene og Avtale om Porteføljeforvaltning, øvrige avtaler eller prospektet for Fond gis avtaler og prospekt forrang.

4. Meddelelser og kommunikasjon

Kunder med avtale vil ha tilgang til personlig side på Krons internettside med pålogging med BankID og tilgang til Krons app med pålogging med BankID.

Disse forretningsvilkår er tilgjengelige på norsk. Kunden kan i kommunikasjon med Kron benytte norsk eller engelsk. 

5. Tegning og innløsning av andeler i Fond

Tegning og innløsning av andeler i Fond skjer på den måte som til enhver tid fremgår av Fondenes prospekt og Forretningsvilkårene. Tegningsbeløpet forfaller til betaling ved innsendelse av melding om tegning, med mindre annet er avtalt. Det er et vilkår for å få utstedt andeler at tegningsbeløpet er betalt. Dersom beløpet ikke betales rettidig, kan Kron annullere transaksjonen eller gjennomføre transaksjonen til justert kurstidspunkt.

Innløsning av andeler skal gjennomføres snarest mulig og senest innen 10 virkedager etter at Kron mottok Kundens melding om innløsning. Overføring av innløsningsbeløpet fra Fondenes konto igangsettes normalt en virkedag etter at innløsningstransaksjonen er oppgjort. Beløpet skal utbetales til en konto kunden disponerer og Kron kan kreve at Kunden fremlegger dokumentasjon på dette.

Investeringer i Fond omfattes ikke av statlige garantiordninger for bankinnskudd.

6. Fastsetting av kurs

Handel i Fond skjer til ukjent kurs, blanketter som er mottatt før klokken 10:00 CET, får dagens kurs forutsatt at tegningsbeløpet er mottatt jf. Punkt 6. Ved første tegning kan kurstidspunktet avhenge av når Kron mottar nødvendig informasjon til å gjennomføre kundekontroll.

7. Tjenestene Porteføljeforvaltning og Investeringsrådgivning

Kron vil utøve sin virksomhet i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder verdipapirfondlovens krav om god forretningsskikk, vedtekter for Fond og øvrige krav som gjelder ytelsen av tjenester. Gjennom dette vil man søke å påse at Kundens interesser og markedets integritet ivaretas på beste måte. Dette omfatter at Kunden får nødvendig rådgivning før inngåelse av avtale om Porteføljeforvaltning, relevante opplysninger om investeringer og at informasjon og/eller rådgivning er tilpasset kundens kunnskap og erfaring.

Alle kunder vil kategoriseres som ikke-profesjonelle, uavhengig av bestemmelser i lovgivningen, for å gi høyest investorvern. Informasjon om klassifisering og konsekvensene av dette fås ved henvendelse til Kron.

For å oppfylle lovkrav om å foreta egnethetstest og for å kunne ivareta kundens interesser, har Kron plikt til å innhente opplysninger fra Kunden. Kunden skal gi Kron fullstendig og korrekt informasjon om investeringsmål, investeringserfaring, finansielle situasjon og risikoprofil. Kron skal, basert på innhentet informasjon til enhver tid så langt det er praktisk mulig gi Kunden de beste mulige investeringsråd i tråd med de krav som stilles i lov og forskrift. Kunden er innforstått med at Kron er berettiget til å legge opplysningene gitt av Kunden til grunn for sine vurderinger og at Kron i utgangspunktet ikke vil foreta egne undersøkelser. Kunden forplikter seg også til å informere Selskapet dersom det skjer vesentlige endringer i opplysninger som tidligere er gitt. Selskapet er forpliktet til å sørge for at innhentet informasjon er oppdatert, og vil derfor minst årlig kontakte kunden for å innhente oppdatert informasjon.

Kunden er innforstått med at investeringer i og handel med finansielle instrumenter/produkter, herunder Fond, er forbundet med risiko for tap. Den investerte kapitalen kan øke eller reduseres i verdi. Verdien av finansielle instrumenter avhenger blant annet av svingninger i finansmarkedene. Historisk verdiutvikling og avkastning kan ikke benyttes som pålitelige indikatorer på fremtidig utvikling og avkastning på finansielle instrumenter. Kunden må også selv bedømme risikoen involvert i det aktuelle instrument og marked som inngår i de råd og tjenester Kron gir Kunden. Alle handler og transaksjoner som Kunden gjennomfører etter at det er innhentet råd fra Kron skjer etter Kundens eget skjønn og avgjørelse og for Kundens eget ansvar. Kron påtar seg videre ikke noe ansvar dersom Kunden helt eller delvis fraviker de råd Kron har gitt. Kunden bør avstå fra å foreta investeringer i og handel med finansielle instrumenter og andre beslektede instrumenter dersom Kunden selv ikke er innforstått med den risiko som er forbundet med slik investering eller handel.

Kron vil i samsvar med krav til god forretningsskikk søke å gi Kunden nødvendige opplysninger på en egnet måte, hvor det skal tas hensyn til at alle kunder er klassifisert som ikke-profesjonelle. Informasjon om investeringer vil bli formidlet i personlig kontakt mellom medarbeidere i Kron og Kunden og elektronisk informasjon på Krons nettside eller mobilapplikasjon. 

8. Kundens konti hos Kron

Selskapet vil sikre at kundens aktiva holdes adskilt fra Krons egne aktiva og så langt mulig beskyttes mot Krons øvrige kreditorer.

Når et kundeforhold er etablert slik beskrevet i Avtale om Porteføljeforvaltning, skal Kron tildele Kunden en beholdningskonto (”Verdipapirkontoen”) for registrering av alle beholdninger i produkter hvor Kron har forvalterregistrert beholdningene hos leverandør/forvaltningsselskap, jf. verdipapirfondloven § 4-10 og forskrift om forvalterregistrering i verdipapirfonds andelseierregister. Kunden samtykker til at Kron gjennom forvalterregistrering kan stå som kunde hos forvaltningsselskapet og øvrige eksterne depoter for de enkelte finansielle instrumentene. Kron vil i slike tilfeller opptre som representant for Kunden. Dette betyr at Kron på vegne av Kunden og for Kundens midler, innenfor avtalte rammer vil kunne handle finansielle instrumenter, men at dette gjøres i Krons navn. Kron plikter til enhver tid å holde disse midlene atskilt fra Krons egne midler, slik at Kundens finansielle instrumenter gjennom separatistrett vil være beskyttet mot Krons kreditorer. Dersom forvaltningsselskapet eller annet eksternt depot for det enkelte finansielle instrument går konkurs vil tilsvarende Kundens finansielle instrument normalt være beskyttet ved separatistrett. Kundens beholdning av finansielle instrumenter er Kundens eiendom, også de som omfattes av forvalterregistreringen. Kunden har rettighetene til disse finansielle instrumentene som om det var Kunden selv som sto som eier av disse hos forvaltningsselskapet. 

Enkelte finansielle instrumenterer krever registrering i andre depotarrangementer og Kron vil ved behov sørge for slik registrering.

Kron påtar seg intet ansvar overfor kunden for de finansielle instrumenter som er overført til kundekontoer hos tredjepart (herunder samlekontoer), forutsatt at slik tredjepart er valgt i henhold til gjeldende rett og Kron ellers har oppfylt alminnelig krav til aktsomhet. Dette vil også gjelde dersom tredjepart blir insolvent eller går konkurs.

Oppgjør for de fleste transaksjoner vil gå via Krons klientkonto (”Kundekonto”). På Kundekonto kan også oppbevares midler for fremtidige transaksjoner og til dekning av honorarer. Kundekonto er en klientkonto i norsk bank, registrert i Krons navn. Kron plikter til enhver tid å holde disse midlene atskilt fra Krons egne midler. Videre plikter Kron løpende å føre oversikt over den enkelte kundes innestående på Kundekonto. Kron kan spre Kundenes samlede innskudd på flere norske banker. Den enkelte bank har frasagt seg motregningsrett i de konti åpnet i banken hvor innskudd på Kundekonto (klientmidler), herunder også oppgjørsmidler til investering og utbetaling, er plassert. Kundekontoen gir ikke den enkelte kunde dekning i Bankenes Sikringsfond. Renten på kundekontoen er til enhver tid satt til 0 %. 

Kunden plikter å registrere en Utbetalingskonto hos Kron. Utbetalingskonto skal være en konto i norsk bank og skal være registrert i Kundens navn

Kundens Verdipapirkonto hos Kron vil til enhver tid gi Kunden totaloversikt over Kundens plasseringer håndtert gjennom Kron. Kunden har fullt innsyn i sin beholdning av finansielle instrumenter og sin portefølje som forvaltes som en del av Avtalen om Porteføljeforvaltning ved pålogging med BankID på personlig side på Krons internettside eller i Krons app.

Kron rapporterer transaksjoner og beholdninger uavhengig av hvilket depot det enkelte verdipapir er oppbevart på.

Kunden plikter å gi Kron alle opplysninger som er nødvendige for opprettelse av de ovennevnte konti. Kunden skal straks melde fra til Kron dersom noen av disse opplysningene endres, eksempelvis ved flytting eller endring av firmanavn.

9. Ordre

Kron vil søke å sikre kunden best mulige betingelser ved innleggelse av ordre på vegne av kunden som et ledd i porteføljeforvaltning. Kron har utarbeidet retningslinjer for ordreutførelse for å oppnå best mulig resultat for kunden med hensyn til pris, kostnader, hurtighet, sannsynlighet for gjennomføring og oppgjør, størrelse, art og andre relevante forhold.

Kron forbeholder seg retten til å aggregere Kundens ordre med ordre fra andre kunder. Aggregering av ordre vil kunne finne sted dersom det er usannsynlig at aggregering generelt vil være til ulempe for Kunden. Kunden er imidlertid innforstått med at aggregering av ordre i enkelttilfeller kan medføre en ulempe.

Kron benytter DNB Markets (en del av DNB Bank ASA) for utførelse og oppgjør av verdipapirer. Det henvises til DNB Markets sine forretningsvilkår for ordreutførelse .

Kron påtar seg ikke ansvar for skade eller tap som Kunden lider som følge av feil hos DNB Markets. Kron vil på vegne av kunden fremsette krav ovenfor DNB Markets, dersom de har gjort feil som Kron har blitt gjort oppmerksomme på.

10. Levering og betaling av finansielle instrumenter

Kron er ansvarlig overfor Kunden for å formidle ordre til relevant fondsforvalter, verdipapirforetak, fondsforsikringsselskap, forsikringsselskap eller bank, på bakgrunn av den løsning man har kommet fram til sammen med Kunden og Kunden har gitt aksept til å iverksette.

Ordre om kjøp av andeler i verdipapirfond vil bli effektuert i henhold til de alminnelige regler i verdipapirfondloven, vedtekter for det relevante verdipapirfondet eller relevant utenlandsk lovgivning i den grad ordren gjelder andel i et utenlandsk fond. Levering/bekreftelse på finansielle instrumenter er betinget av at Kunden stiller til disposisjon nødvendige midler på eller før oppgjørsdagen. Dette gjelder også ved avtalt belastning gjennom NETS. Kunden kan finne sluttsedler for gjennomførte handler på sin side på Krons internettside.

Med mindre annet er særskilt avtalt, har fondsforvaltningsselskapet (eventuelt Kron på vegne av fondsforvaltningsselskapet) Kundens tillatelse til, i samsvar med den enkelte avtale eller transaksjon, å belaste Kundens konto i bank eller å inngi anmodning om belastning av Kundens konto i bank, så fremt ikke den aktuelle bank krever at særskilt skriftlig belastningsfullmakt skal være inngitt av Kunden.

Handel og oppgjør kan også være regulert av særlige handelsregler eller standardvilkår for de enkelte markedsplasser og oppgjørssentraler. Ved motstrid mellom Forretningsvilkårene og/eller avtaler nevnt over og slike handelsregler/standardvilkår skal handelsregler/standardvilkår for den enkelte markedsplass eller oppgjørssentral ha forrang. 

11. Fullmakter til Kron

Bestilling/ordre med hensyn til finansielle produkter skal foregå i tråd med beskrivelsen i punkt 9 over. 

Kron har fullmakt til å videreformidle opplysninger om Kunden som er nødvendig for å kunne gjennomføre formidling av ordre til den aktuelle leverandør. Denne fullmakten gjelder for hver ordre som formidles etter instruks fra Kunden.

Kron har rett til å benytte underleverandører i utførelsen av sine tjenester, forutsatt at underleverandøren har nødvendige offentlige tillatelser til å kunne levere tjenestene.

12. Reklamasjon og angrerett

Dersom det fremsettes krav som følge av feil fra Kron i forbindelse med leveranser som inngår i Avtalen om Porteføljeforvaltning eller andre avtaler inngått med Kron, skal reklamasjoner behandles av Kron så snart som mulig. Reklamasjoner skal fremsettes skriftlig per e-post til compliance@kron.no .

Ved kjøp eller salg av finansielle produkter gjennom Kron gjelder de alminnelige regler om avtalers ugyldighet i forholdet mellom Kunden og produktleverandør, som er Kundens avtalemotpart. Dersom Kunden vil gjøre gjeldende at en avtale ikke er bindende grunnet ugyldighet, må Kunden fremsette innsigelse om dette overfor Kron og produktleverandøren straks etter at Kunden fikk kunnskap om eller burde fått kunnskap om de forhold som påberopes som grunnlag for ugyldigheten.

Muntlig reklamasjon eller innsigelse skal umiddelbart bekreftes skriftlig. Dersom Kunden ikke har reklamert innenfor rimelig tid etter at Kunden fikk kunnskap om eller burde fått kunnskap om de forhold som påberopes for ugyldigheten bortfaller reklamasjonsretten.

Kunden har ikke angrerett i henhold til angrerettloven av 20. juni 2014 nr. 27 på tjenester og handler i Fond som omfattes av Forretningsvilkårene.

13. Mislighold

Det foreligger mislighold dersom Kunden ikke oppfyller en vesentlig forpliktelse i henhold til disse Forretningsvilkår og Kundeavtalen. Det foreligger også mislighold dersom Kron eller fondet har god grunn til å regne med at Kunden ikke vil oppfylle sine forpliktelser overfor Kron eller fondet. Herunder dersom Kunder ikke leverer penger eller finansielle instrumenter innen oppgjørsfristen og dersom Kunden inngår særskilt avtale med sine kreditorer om betalingsutsettelse, blir insolvent, innleder gjeldsforhandlinger av enhver art, innstiller sine betalinger eller tas under konkursbehandling eller offentlig administrasjon.

Kron har ved mislighold rett til å heve Kundeavtalen og erklære samtlige ikke utførte oppdrag som kansellert og avsluttet. For øvrig gjelder verdipapirhandellovens bestemmelser, samt kjøpslovens bestemmelser om forventet mislighold, herunder heving ved slikt mislighold.

14. Kostnader og godtgjørelse

Kostnadene i Fond følger av prospektet, hvor gjeldende kostnader for tegning, innløsning og årlig forvaltningshonorar oppgis. Gjennomføres handelen i Fond gjennom andre aktører eller andre kontofører enn Kron vil disse kunne belaste egne honorarer og gebyr i tillegg. 

Årlig honorar for porteføljeforvaltning beregnet som prosent av Porteføljens markedsverdi følger av Avtalen om Porteføljeforvaltning. Der hvor Kron benytter Fond i Porteføljeforvaltningen vil kunden betale gjeldene honorarer i henhold til fondets prospekt.

Opplysninger og gjeldende priser på alle tjenester som tilbys av Kron vil være tilgjengelig ved henvendelse til Kron og på Krons internettsider.

15. Ansvar og ansvarsfritak

Kron er ansvarlig for at forvaltning av Fondet, ytelsen av investeringsrådgivningen og porteføljeforvaltning beskrevet i punkt 7 er i samsvar med Avtalen om Porteføljeforvaltning, eventuelle andre avtaler inngått med Kron, lover, forskrifter, bransjepraksis og god forretningsskikk.

Kron og Fondet er ikke ansvarlig for Kundens tap så lenge Kron og dets ansatte ved utføringen av virksomhet som omfattes av denne avtalen har oppfylt alminnelige krav til aktsomhet. For de tilfeller der Kron har benyttet kredittinstitusjoner, verdipapirforetak, oppgjørssentraler, forvaltere eller andre tilsvarende norske eller utenlandske medhjelpere er Kron kun ansvarlig for disses handlinger eller unnlatelser dersom Kron ikke har oppfylt alminnelige krav til aktsomhet ved utvelgelsen av sine medhjelpere. Dersom medhjelpere er benyttet etter krav fra Kunden, har Kron intet ansvar for feil eller mislighold fra disse.

Kron er heller ikke ansvarlig dersom en uegnet eller uhensiktsmessig tjeneste ytes som følge av at kunden har gitt Kron ufullstendige eller uriktige opplysninger, jf. punkt 3.

Kron er uansett ikke ansvarlig for skade eller tap som skyldes hindring eller andre forhold utenfor dets kontroll, herunder strømbrudd, feil eller brudd i elektroniske databehandlingssystemer eller telenett mv., brann, vannskade, pandemi, streik, lovendringer, myndighetspålegg eller lignende omstendigheter.

Dersom Kron har benyttet tredjepartsleverandører, vil Kron ikke være ansvarlig for Kundens tap eller skade som følge av disses handlinger eller unnlatelser, dersom Kron har oppfylt alminnelige krav til aktsomhet ved utvelgelsen av medhjelperne. Kron vil heller ikke være ansvarlig dersom Kron ikke har hatt noen innflytelse på utvelgelsen.

16. Verdipapirforetakenes Sikringsfond

Kron er medlem i Verdipapirforetakenes Sikringsfond. Fondet skal dekke krav som skyldes medlemmenes manglende evne til å betale tilbake penger eller levere tilbake finansielle instrumenter som nevnt i vphl. § 2-2 (1), og som oppbevares, administreres eller forvaltes av medlemmet på kunders vegne i forbindelse med investerings- og tilleggstjenester. Manglende økonomisk evne skal anses inntrådt når tvangsakkord eller konkurs er åpnet hos medlemmet. Tilsvarende gjelder dersom kredittinstitusjon som har konsesjon som verdipapirforetak blir satt under offentlig administrasjon, jf. banksikringsloven kapittel 4. Fondet skal gi dekning for krav oppstått i forbindelse med manglende evne til å betale tilbake penger eller levere tilbake finansielle instrumenter som nevnt i vphl. § 2-2 (1), og som oppbevares, administreres eller forvaltes av medlemmet på kunders vegne i forbindelse med investerings eller tilleggstjenester. Dekning ytes med inntil 200.000 kroner per kunde per tilfelle.

Sikkerheten dekker ikke krav fra finansinstitusjoner, kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper, verdipapirforetak, verdipapirfond og andre foretak for kollektiv forvaltning, pensjonskasser og pensjonsfond, selskaper i samme konsern som medlemsinstitusjonen, krav som stammer fra transaksjoner omfattet av rettskraftig straffedom om hvitvasking av penger eller fra kunder som har ansvar for eller har dratt fordel av forhold som vedrører medlemmet, når slike forhold har forårsaket medlemmets økonomiske vanskeligheter eller bidratt til en forverring av medlemmets økonomiske situasjon. Det henvises forøvrig til Forskrift om Verdipapirforetakenes sikringsfond.

17. Tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

Ved etablering av kundeforhold skal Kunden gjennom legitimasjonskontroll mv. dokumentere sin identitet samt angi og dokumentere eventuelle fullmakts- og/eller representasjonsforhold, slik at Kron til enhver tid kan oppfylle sine plikter i henhold til de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer for tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan ikke Kron etablere kundeforhold eller utføre transaksjoner. Kron kan be om dokumentasjon for å bekrefte opphav av midler. Kron kan anvende eksterne offentlige informasjonskilder til å verifisere innhentede opplysninger fra Kunden. 

Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan Kron ikke etablere kundeforhold eller utføre transaksjoner. Et etablert kundeforhold skal også avvikles dersom fortsettelse av kundeforholdet medfører risiko for transaksjoner med utbytte av straffbare handlinger eller terrorfinansiering.

Legitimasjonskontroll utføres elektronisk med bruk av BankID i forbindelse med signering av avtaler med Kron. Det åpnes kun for elektronisk legitimering ved bruk av BankID.

For juridisk person som er registrert i Foretaksregisteret, skal det fremlegges firmaattest som ikke er eldre enn 3 måneder. For juridisk person som er registrert i Enhetsregisteret, men ikke i Foretaksregisteret, skal det fremlegges utskrift fra Enhetsregisteret som inneholder alle registrerte opplysninger om enheten, og som ikke er eldre enn 3 måneder. I tillegg til firmaattest/utskrift fra Enhetsregisteret skal vedkommende med disposisjonsrett legitimere seg med BankID.

18. ”US Person”

Kunden erklærer ved inngåelse av denne avtaler med Kron at Kunden ikke er en "US Person". En US Person er en person bosatt eller hjemmehørende i USA, juridiske personer som selskap, partnerskap eller annen juridisk enhet eller organisasjon som er opprettet i henhold til amerikansk lov eller hvis virksomhet reguleres av amerikansk rett eller som er eid av slik US Person. Tilsvarende omfattes bo med bostyrer som er US Person og fond/stiftelse som har til formål å støtte slik US Person, uavhengig av hvilken kilde inntekten kommer fra. Den eksakte definisjonen av ”US Person” finnes i Rule 902(k) i ”Regulation S under the Securities Act of 1933”. Skulle Kunden endre sin status til å bli US Person, skal dette meldes til Kron.

19. Kildeskatt

Det skal trekkes kildeskatt ved enkelte typer utbetaling til enkelte land. Kunden bekrefter ved inngåelse av denne avtale at Kunden skatter til Norge eller til et land som det ikke skal trekkes norsk kildeskatt ved utbetaling til, eller gir ved inngåelse av denne avtale beskjed til Kron om hvilket land som er skattemessig bosted. Kunden plikter uten ugrunnet opphold å varsle Kron ved skattemessig flytting til land som det skal trekkes kildeskatt ved utbetaling til. Kron forplikter seg til å informere relevante eierregistre om slik skattemessig status for Kunden.

20 Kundens ansvar for egen kompetanse, fullmakter, m.v.

Kunden forplikter seg til å etterleve den lovgivning og de regler, vilkår og betingelser som til enhver tid gjelder for kjøp og salg av finansielle instrumenter/produkter, forsikring og banktjenester.

Kunden er selv ansvarlig for at alle offentligrettslige og interne krav som stilles til Kunden og Kundens virksomhet er oppfylt, herunder men ikke begrenset til rapporteringskrav, eventuelle investerings-begrensninger eller påbud, krav til utbytte/utdeling og øvrige krav som måtte gjelde for Kundens kapitalforvaltning.

Kunden er selv ansvarlig for de skattemessige konsekvenser som følger av enhver transaksjon eller unnlatelse av transaksjon.

Dersom Kunden er en juridisk person, skal Kunden gi Kron en oversikt over den eller de personer som kan inngi ordre, utføre handel, inngå annen avtale knyttet til finansielle instrumenter eller som har fullmakt til å akseptere handler på vegne av Kunden. Bare én person av gangen kan opptre på vegne av en juridisk person, med mindre annet er særskilt avtalt. Handel eller aksept fra denne (disse) er bindende for Kunden med mindre Kron ikke var i god tro med hensyn til den enkelte persons fullmakter. Kunden er selv ansvarlig for å holde Kron løpende oppdatert om endringer i de fullmaktsforhold som muliggjør forretningsmessig samarbeid med Kron. Kron kan til enhver tid kreve dokumentasjon for at de fullmakter som ligger til grunn for at en person kan gjennomføre handler fortsatt er gyldige.

21. Interessekonflikter

Kron vil søke å unngå at det oppstår interessekonflikter og har utarbeidet retningslinjer og regler for å sikre at kundenes interesser ivaretas.

Fra tid til annen vil selskaper eid eller kontrollert av Kron på vegne av kunder eller andre foreta investeringer eller utføre oppdrag som vil kunne omfatte ett eller flere av investeringsobjektene som omfattes av kundeforholdet. I forbindelse med ordreformidling vil det videre kunne skje forfordeling (positiv og negativ) ved tildeling eller kjøp/salg av finansielle instrumenter for kunder, skjevdeling ved tegning i prosjekter som fulltegnes mv. Kron vil tilstrebe at risikoen for eventuelle interessekonflikter begrenses til et minimum.

Kron yter ikke uavhengig investeringsrådgiving, jr. punkt 1 da Fond forvaltet av Kron kan inngå i rådgivningen. Selskapet vil likevel forta brede analyser av tilgjengelige produkter i markedet.

Kron vil vektlegge at det foreligger tilfredsstillende informasjonssperrer mellom avdelingen for tilrettelegging og avdelingene for investeringsrådgivning og aktiv forvaltning.

Virksomheten i Kron er organisert med tanke på å minimere sannsynligheten for at det skal kunne oppstå interessekonflikter mellom Kron, dets medarbeidere og Kundene. Kron har en særlig plikt til å sørge for at kundens interesser går foran Kron interesser og foran interessene til personer med direkte eller indirekte kontroll i Kron. Likeledes skal enkelte kunder ikke usaklig tilgodeses på bekostning av andre kunder.

22. Personopplysninger og taushetsplikt

Kron forplikter seg til å behandle alle opplysninger konfidensielt, slik at uvedkommende ikke får kjennskap til opplysninger vi mottar eller innhenter. Taushetsplikten omfatter ikke opplysninger som er offentlig tilgjengelig, opplysninger som pliktes gitt til offentlige myndigheter og opplysninger som åpenbart ikke er av konfidensiell natur.

Personopplysninger er enhver opplysning og vurdering som kan knyttes til en enkeltperson. Kron er behandlingsansvarlig og skal behandle personopplysninger innen rammen av gjeldende personopplysningslov- og forskrift. Kron innhenter personopplysninger fra kunder, representanter for kunder og offentlige registre. Dette omfatter først og fremst opplysninger om finansiell og praktisk situasjon, kunnskap og erfaring med investeringer samt holdning til risiko. For å sikre god kundedata og etterleve lovkrav, kan Kron komplettere innhentede opplysninger fra Kunden med informasjon fra private eller offentlige registre. Disse opplysningene er nødvendige for at Selskapet skal kunne yte investeringsrådgivning, for å initiere etablering av avtale, og for å oppfylle selskapets avtaleforpliktelser.

Kron behandler følgende type opplysninger:

  • Identifikasjonsinformasjon: navn, personnummer, IP-adresse og kontonummer
  • Kontaktinformasjon: telefonnummer, postadresse og e-postadresse
  • Finansiell informasjon: kunde- og produktavtaler, transaksjonsdata, LEI-nummer
  • Lovpålagte opplysninger: skattemessig hjemsted, kundens erfaring og midlenes opprinnelse

Kron foretar lydopptak av alle telefonsamtaler, noe som også omfatter mobiltelefon. Dialog over mail og chat lagres også. Opptakene behandles på samme måte som alle øvrige personopplysninger som innhentes. Lagringen sikrer at eventuelle endringer i Kundens situasjon eller besluttede tiltak er dokumentert.

I henhold til personopplysningslovgivningen har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til Kron. Det er frivillig å gi fra seg opplysninger til Kron, og fullmakter kan således trekkes tilbake. En slik tilbaketrekning av fullmakter kan medføre at Kron, grunnet mangel på opplysninger, må avslutte kundeforholdet. Opplysninger innhentet i opprettelse vil være tilgjengelig når man er logget inn på Krons interenettside.

Kron oppbevarer opplysningene så lenge de er relevante for rådgivningsarbeidet og samarbeidet for øvrig. Personopplysninger vil deretter slettes, så fremt det ikke foreligger lovbestemt plikt til oppbevaring. Kron har rettslig grunnlag for å oppbevare opplysninger i ti år etter at avtaleforholdet er avsluttet med selskapet. Etter dette vil personopplysningene slettes eller anonymiseres.

Kunden er kjent med at Kron kan være forpliktet til å gi offentlige myndigheter alle relevante opplysninger knyttet til kundeforholdet eller enkelttransaksjoner. Dette kan sikre at Kunden opplyses om at slike opplysninger er gitt. Kron innberetter til skattemyndighetene informasjon om beholdninger og enkelte transaksjoner. Dette gjøres for å sikre korrekt skattebehandling av Krons kunder, samt for å møte relevant opplysningsplikt. Personopplysninger kan utleveres i forbindelse med et eventuelt oppkjøp av Selskapet.

Som Kunde aksepterer du den til enhver tid gjeldende personvernerklæring. Personvernerklæringen finner du alltid tilgjengelig på Kron sin nettside.

23. Lydopptak

Kron foretar lydopptak av telefonsamtaler i forbindelse med investeringstjenestene – herunder samtaler som er ment å føre til at det ytes investeringstjenester. Lydopptak, e-post, video og lignende vil bli oppbevart av Selskapet i en periode som samsvarer med gjeldende lovgivning beregnet fra opptaksdag og vil normalt bli slettet etter utløpet av den pålagte oppbevaringstiden. Lydopptak med den enkelte kunde vil kunne gjenfinnes ved søk blant annet på tidspunkt for samtalen, telefonnummer og ansatt i Selskapet. Selskapet kan bli pålagt å utlevere informasjonen til offentlige myndigheter og andre som kan kreve dette med hjemmel i lov. I tillegg vil informasjonen kunne bli utlevert til Finansklagenemda, blant annet i forbindelse med klagesaker fra Kunden, jfr. Forretningsvilkårene punkt 12.

24. Opplysningsplikt overfor myndigheter og andre

Kunden er kjent med at Kron kan være forpliktet til å gi offentlige myndigheter alle relevante opplysninger knyttet til kundeforholdet eller enkelttransaksjoner. Dette kan skje uten at Kunden opplyses om at slike opplysninger er gitt.

Kron innberetter til skattemyndighetene informasjon om beholdninger og enkelte transaksjoner på klientkonti og forvalterregistreringskonti. Dette gjøres for å sikre korrekt skattebehandling for Krons kunder, samt for å møte opplysningsplikten i ligningsloven.

Når Kunden gis gjenpart av innrapporterte opplysninger, plikter Kunden å varsle Kron hvis Kunden ser at rapporterte opplysninger er feil.

25. Tillegg og endringer

Kron kan fastsette tillegg til eller endre disse Forretningsvilkårene. Tillegg eller endringer får virkning fra det tidspunkt de er meddelt Kunden elektronisk, enten via Kron appen eller Kundens personlige side på Krons internettside . 

Kunden er bundet av de endrede Forretningsvilkårene dersom Kunden, etter at melding i samsvar med ovennevnte er gitt, gjennomfører en handel, viderefører Avtalen om Porteføljeforvaltning eller øvrige avtaler med Kron. Tillegg eller endringer vil ikke ha virkning for ordre som er formidlet før tidspunktet for meddelelsen om tilleggene eller endringene, med mindre det gjelder endringer som er pålagt av offentlige myndigheter.

26. Opphør av avtaleforholdet

Ved opphør av Kundeavtalen opphører tilgangen til Krons tjenester. Ellers gjelder avtaleverket så lenge en part har krav mot den annen part som springer ut av kundeforholdet. Kundens midler vil i opphør av avtale bli innløst og utbetalt til registrert utbetalingskonto.

27. Verneting og lovvalg

Avtaleforholdet mellom Kunden og Kron er underlagt norsk lov. Eventuelle tvister som springer ut av kundeforholdet og som ikke kan løses gjennom forhandlinger mellom partene skal avgjøres av norsk domstol med Oslo Tingrett som vedtatt verneting. Utenlandske kunder, herunder nordmenn hjemmehørende i utlandet, som kan påberope seg lover eller regler som gir beskyttelse mot rettsforfølgelse fra Kron i relasjon til sine forpliktelser overfor Kron, fraskriver seg denne rett så langt dette ikke er i direkte strid med de aktuelle lover eller regler.

Kunden kan bringe en eventuell tvist inn for Finansklagenemnda til uttalelse. For at Finansklagenemnda skal behandle en eventuell tvist, må Kunden først inngi en klage til Kron, som må få en rimelig frist til å ta standpunkt til klagen. Deretter kan Kunden sende skriftlig klage til Finansklagenemnda med angivelse av hvilke grunner klagen bygger på og det resultat som kreves. Se Krons internettside for informasjon om Finansklagenemnda. Finansklagenemnda er gebyrfri.

Oslo, 15.11.2020