Bli kunde

Alminnelige forretningsvilkår1. Avtaleforholdet

Disse alminnelige forretningsvilkår (”Forretningsvilkårene”) for Kron AS, org. nr. 899 328 582, er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75 ("vphl."). De begreper som inngår i verdipapirhandellovens definisjoner av "finansielle instrumenter" (§ 2-2), skal ha samme betydning når disse benyttes i Forretningsvilkårene.

Disse Forretningsvilkårene utgjør sammen med Avtale om Aktiv Forvaltning (IPS) («Avtalen») en beskrivelse av avtaleforholdet med Kunden. Med ”Kunden” menes i disse Forretningsvilkårene den eller de personer som har undertegnet Avtalen med Kron.

Kunden anses å ha vedtatt disse Forretningsvilkårene som bindende for seg når Kunden etter å ha mottatt Forretningsvilkårene inngår Avtale om Aktiv Forvaltning, avtale om investeringsrådgivning eller annen avtale med Kron.

Meldinger om endringer i Forretningsvilkårene vil bli meddelt Kunden elektronisk.

2. Tjenester Kron yter

Kron AS er et norsk verdipapirforetak med konsesjon fra Finanstilsynet (adresse Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo) til å yte følgende tjenester i henhold til vphl.:

  1. Aktiv forvaltning av investors portefølje av finansielle instrumenter på individuell basis og etter investors fullmakt, jf. vphl. § 2-1 første ledd nr. 4.
  2. Investeringsrådgivning, jf. vphl. § 2-1 første ledd nr. 5.

Kron kan tilby følgende tilleggstjenester:

  1. Oppbevaring og forvaltning av finansielle instrumenter, jf. vphl. § 2-1 annet ledd nr. 1.
  2. Tillatelse til å opptre som forvalter i medhold av verdipapirregisterloven § 6-3 første ledd.

Kron er definert som en uavhengig investeringsrådgiver. Dette vil si at råd er basert på et bredt utvalg av ulike typer finansielle instrumenter og at selskapet periodisk vurderer egnetheten av finansielle instrumenter som anbefales Kunden. Det å være uavhengig rådgiver betyr også at Forvalter kun tar betalt fra kunden og ikke gjennom returprovisjon.

Vi velger fondene vi mener er best for deg og din situasjon. Dette kan vi gjøre fordi vi kun tar betalt fra deg og ikke igjennom rabatter i produktene slik som de fleste andre aktører gjør. Uansett om vi anbefaler deg lav eller høy risiko, aktive fond eller indeksfond, kan du være sikker på at Kron gjør dette slik at investeringene dine blir best mulig og dette er det rette for din situasjon.

For å være en uavhengig rådgiver må man gi tilbake alle rabatter man får fra fondsselgerne. Derfor får du rabattene tilbake på Kronkontoen din.

3. Språk

Kunden kan i kommunikasjon med Kron benytte norsk eller engelsk.

4. Investeringsrådgivning og Aktiv Forvaltning 

Kron vil utøve sin virksomhet i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder verdipapirhandellovens krav om god forretningsskikk. Gjennom dette vil man søke å påse at kundenes interesser og markedets integritet ivaretas på beste måte. Dette omfatter blant annet å sørge for at kunden får den rådgivningen som er nødvendig for å kunne inngå en avtale om aktiv forvaltning, og at denne er tilpasset kundens kunnskap og erfaring.

Kron skal til enhver tid gjøre det som er mulig for å gi alle kunder de best mulige råd i tråd med de krav som stilles i lov og forskrift. Kunden er inneforstått med at investeringer i og handel med finansielle instrumenter/produkter er forbundet med risiko for tap. Den investerte kapitalen kan øke eller reduseres i verdi. Verdien av finansielle instrumenter avhenger blant annet av svingninger i finansmarkedene. Historisk verdiutvikling og avkastning kan ikke benyttes som pålitelige indikatorer på fremtidig utvikling og avkastning på finansielle instrumenter.

Kunden må også selv bedømme risikoen involvert i det aktuelle mandatet for aktiv forvaltning og de råd som er gitt i forbindelse med dette. Alle handler eller transaksjoner som Kunden gjennomfører etter at det er innhentet råd fra Kron, skjer etter Kundens eget skjønn og avgjørelse og for Kundens eget ansvar. Kron påtar seg videre ikke noe ansvar dersom Kunden helt eller delvis fraviker de råd Kron har gitt. Kunden bør avstå fra å foreta investeringer i og handel med finansielle instrumenter og andre beslektede instrumenter dersom Kunden selv ikke er innforstått med den risiko som er forbundet med slik investering eller handel.

For at Kron skal kunne gi sine investeringsråd og yte aktiv forvaltning, må Kunden gi Kron slike fyllestgjørende og korrekte opplysninger om egen finansiell stilling, investeringserfaring og investeringsmål som er relevante for de ønskede tjenester. Dersom kunden er en juridisk enhet, vil investeringserfaringen til kontaktpersonen være styrende.

Kunden vil få en gjennomgang av valg gjort i registreringsprosessen og må bekrefte at disse fortsatt er gjeldene for situasjonen. I denne prosessen vil også kontaktopplysninger måtte bekreftes.

Informasjon vil bli formidlet i personlig kontakt mellom medarbeidere i Kron og Kunden på chat eller e-post og elektronisk på www.kron.no eller mobilapplikasjon. Kommunikasjon mellom Kron og Kunden utøves via e-post eller chat funksjon, om ikke annet er avtalt.

Planen som utarbeides er det viktigste styringsverktøyet i forholdet mellom Kunden og Kron. I henhold til verdipapirhandelloven kan ikke Kron opptre som Kundens finansielle rådgiver eller yte aktiv forvaltning uten at det er gjennomført egnethetsvurdering av Kunden. Dette vil være dokumentert i planen til Kunden eller via annen lagret kommunikasjon.

5. Kundens konti hos Kron 

Når et kundeforhold er etablert slik beskrevet i Avtale om Aktiv Forvaltning, skal Kron tildele Kunden en beholdningskonto (”Verdipapirkontoen”) for registrering av alle beholdninger i produkter hvor Kron har forvalterregistrert beholdningene hos leverandør/forvaltningsselskap, jf. verdipapirfondforskriften § 13-2, jf. verdipapirfondloven § 4-10, verdipapirregisterloven § 6-3 og allmennaksjeloven § 4-10. Kunden samtykker til at Kron gjennom forvalterregistrering kan stå som kunde hos forvaltningsselskapet og øvrige eksterne depoter for de enkelte finansielle instrumentene. Kron vil i slike tilfeller opptre som representant for Kunden. Dette betyr at Kron på vegne av Kunden og for Kundens midler, innenfor avtalte rammer vil kunne handle finansielle instrumenter, men at dette gjøres i Krons navn.

Kron plikter til enhver tid å holde disse midlene atskilt fra Krons egne midler, slik at Kundens finansielle instrumenter gjennom separatistrett vil være beskyttet mot Krons kreditorer. Dersom forvaltningsselskapet eller annet eksternt depot for det enkelte finansielle instrument går konkurs, vil tilsvarende Kundens finansielle instrument normalt være beskyttet ved separatistrett. Kundens beholdning av finansielle instrumenter er Kundens eiendom, også de som omfattes av forvalterregistreringen. Kunden har rettighetene til disse finansielle instrumentene som om det var Kunden selv som sto som eier av disse hos forvaltningsselskapet.

Enkelte finansielle instrumenterer krever registrering i andre depotarrangementer og Kron vil ved behov sørge for slik registrering.

Kron påtar seg intet ansvar overfor kunden for de finansielle instrumenter som er overført til kundekontoer hos tredjepart (herunder samlekontoer), forutsatt at slik tredjepart er valgt i henhold til gjeldende rett og Kron ellers har oppfylt alminnelig krav til aktsomhet. Dette vil også gjelde, dersom tredjepart blir insolvent eller går konkurs.

Oppgjør for de fleste transaksjoner vil gå via Krons klientkonto (”Kundekonto”). På Kundekonto kan det også oppbevares midler for fremtidige transaksjoner og til dekning av honorarer. Kundekonto er en klientkonto i norsk bank, registrert i Krons navn. Kron plikter til enhver tid å holde disse midlene atskilt fra Krons egne midler. Videre plikter Kron løpende å føre oversikt over den enkelte kundes innestående på Kundekonto. Kron kan spre Kundenes samlede innskudd på flere norske banker. Den enkelte bank har frasagt seg motregningsrett i de konti åpnet i banken hvor innskudd på Kundekonto (klientmidler), herunder også oppgjørsmidler til investering og utbetaling, er plassert. Kundekontoen gir ikke den enkelte kunde dekning i Bankenes Sikringsfond. Renten på kundekontoen er til enhver tid satt til 0 %.

Kunden plikter å registrere en Utbetalingskonto hos Kron. Utbetalingskonto skal være en konto i norsk bank.

Kundens beholdningskonto hos Kron vil til enhver tid gi Kunden totaloversikt over Kundens plasseringer håndtert gjennom Kron. Kunden har fullt innsyn i sin beholdning av finansielle instrumenter/produkter etter pålogging med BankID på kron.no.

Kron rapporterer transaksjoner og beholdninger uavhengig av hvilket depot det enkelte verdipapir er oppbevart på.

Kunden plikter å gi Kron alle opplysninger som er nødvendige for opprettelse av de ovennevnte konti. Kunden skal straks melde fra til Kron, dersom noen av disse opplysningene endres, eksempelvis ved flytting eller endring av firmanavn.

6. Produkter og investeringsunivers

Kron er en uavhengig rådgiver. Det betyr at råd er basert på et bredt utvalg av ulike typer finansielle instrumenter og at selskapet periodisk vurderer egnetheten av finansielle instrumenter som anbefales Kunden. Kron foretar utvelgelse av investeringsobjektene i Porteføljen til kunden. Dette kan være andeler i innretning for kollektive investeringer eller børshandlede fond, såkalte Exchange Traded Funds (ETF). Innenfor Kron Privat og Kron Bedrift vil minimum 70 % av fondene være regulert innenfor regelverket «Undertakings For The Collective Investment Of Transferable Securities» (UCITS). Øvrige investeringer vil foretas i Alternative Investeringsfond. Innenfor Kron Privat og Kron Bedrift vil alle investeringer i kundens portefølje være likvid innen 5-14 virkedager avhengig av likviditet i underliggende fond.

Porteføljen skal ikke inneholde derivater eller enkeltaksjer. Det vil ikke være belåning eller såkalt giring i porteføljen.

Alle innskudd til Kron vil foretas i norske kroner. For de plasseringer som handles i annen valuta, vil Kron foreta veksling for Kunden. Som hovedregel vil verdipapirfond og ETFer med lav risiko, som for eksempel obligasjonsfond kjøpes med valutasikring. De øvrige vil kjøpes uten valutasikring.

7. Retningslinjer for ordreutførelse, herunder beste resultat

Kron vil søke å sikre kunden best mulige betingelser ved innleggelse av ordre på vegne av kunden som et ledd i aktiv forvaltning. Kron har utarbeidet retningslinjer for ordreutførelse for å oppnå best mulig resultat for kunden med hensyn til pris, kostnader, hurtighet, sannsynlighet for gjennomføring og oppgjør, størrelse, art og andre relevante forhold.

Kron forbeholder seg retten til å aggregere kundens ordre med ordre fra andre kunder. Aggregering av ordre vil kunne finne sted dersom det er usannsynlig at aggregering generelt vil være til ulempe for kundene. Kunden er imidlertid inneforstått med at aggregering av ordre i enkelttilfeller kan medføre en ulempe.

Kron benytter DNB Markets for utførelse og oppgjør av verdipapirer. Kron har vurdert flere leverandører til bruk av ordre utførelse og oppgjør, blant annet Saxo Bank og MFEX. DNB Markets ble valgt fordi de hadde støtte mot Krons teknologi, samt at de hadde lavest prisnivå.

Det henvises til DNB Markets sine forretningsvilkår for ordreutførelse.

Kron påtar seg ikke ansvar for skade eller tap som Kunden lider som følge av feil hos DNB Markets. Kron vil på vegne av kunden fremsette krav ovenfor DNB Markets, dersom de har gjort feil som Kron har blitt gjort oppmerksomme på.

I valget av samarbeidspartner på ordre ble DNB ble valgt. Grunnen for dette var på bakgrunn av kostnad og teknisk løsning. Samarbeidsforholdet vurderes årlig.

8. Levering og betaling av finansielle instrumenter

Kron er ansvarlig overfor Kunden for å formidle ordre til relevant fondsforvalter, verdipapirforetak, fondsforsikringsselskap, forsikringsselskap eller bank, på bakgrunn av den løsning man har kommet fram til sammen med Kunden og Kunden har gitt aksept til å iverksette.

Ordre om kjøp av andeler i verdipapirfond vil bli effektuert i henhold til de alminnelige regler i verdipapirfondloven eller relevant utenlandsk lovgivning i den grad ordren gjelder andel i et utenlandsfond. Levering/bekreftelse på finansielle instrumenter er betinget av at Kunden stiller til disposisjon nødvendige midler på eller før oppgjørsdagen. Dette gjelder også ved avtalt belastning gjennom NETS. Kunden kan finne sluttsedler for gjennomførte handler på sin side på www.kron.no

Med mindre annet er særskilt avtalt, har fondsforvaltningsselskapet (eventuelt Kron på vegne av fondsforvaltningsselskapet) Kundens tillatelse til, i samsvar med den enkelte avtale eller transaksjon, å belaste Kundens konto i bank eller å inngi anmodning om belastning av Kundens konto i bank, såfremt ikke den aktuelle bank krever at særskilt skriftlig belastningsfullmakt skal være inngitt av Kunden.

Det er ikke angrerett etter angrerettloven på handler i de finansielle instrumenter som omfattes av Forretningsvilkårene.

Handel og clearing kan også være regulert av særlige handelsregler/standardvilkår for de enkelte markedsplasser og oppgjørssentraler der handel og oppgjør/clearing gjennomføres. Ved motstrid mellom Forretningsvilkårene og avtaler nevnt over og slike standardvilkår, avtaler og handelsregler skal handelsregister/standardvilkår for den enkelte markedsplass eller oppgjørssentral ha forrang.

9. Fullmakter til Kron

Bestilling/ordre med hensyn til finansielle produkter skal foregå i tråd med beskrivelsen i punkt 6 over.

Kron har fullmakt til å videreformidle opplysninger om Kunden som er nødvendig for å kunne gjennomføre formidling av ordre til den aktuelle leverandør. Denne fullmakten gjelder for hver ordre som formidles etter instruks fra Kunden.

Kron har rett til å benytte underleverandører i utførelsen av sine tjenester, forutsatt at underleverandøren har nødvendige offentlige tillatelser til å kunne levere tjenestene.

10. Reklamasjon

Dersom det fremsettes krav som følge av feil fra Kron eller opplysninger gitt av Kron, skal reklamasjoner behandles av Kron så snart som mulig. Reklamasjoner skal fremsettes skriftlig per e-post til compliance@kron.no.

Ved inngåelse av avtale med Kron gjelder de alminnelige avtalerettslige regler i forholdet mellom Kunden og Kron. Dersom Kunden vil gjøre gjeldende at en avtale ikke er bindende grunnet ugyldighet, må Kunden fremsette innsigelse om dette overfor Kron straks etter at Kunden fikk kunnskap om de forhold som påberopes som grunnlag for ugyldigheten.

Muntlig reklamasjon eller innsigelse skal umiddelbart bekreftes skriftlig. Dersom Kunden ikke har reklamert innenfor de frister som er angitt over, bortfaller reklamasjonsretten.

11. Mislighold

Kunden anses å ha misligholdt sine forpliktelser i henhold til disse Forretningsvilkår blant annet når:

  1. Levering av penger eller finansielle instrumenter ikke skjer innen oppgjørsfristen eller Kunden ikke oppfyller enhver annen vesentlig forpliktelse etter Forretningsvilkårene.
  2. Kunden inngår særskilt avtale med sine kreditorer om betalingsutsettelse, blir insolvent, innleder gjeldsforhandlinger av enhver art, innstiller sine betalinger eller tas under konkursbehandling eller offentlig administrasjon.

Kron har ved mislighold rett til å heve Kundeavtalen og erklære samtlige ikke utførte oppdrag som kansellert og avsluttet. For øvrig gjelder verdipapirhandellovens bestemmelser, samt kjøpslovens bestemmelser om forventet mislighold, herunder heving ved slikt mislighold.

12. Kostnader og gebyrer

Kron tilbyr sine Kunder tjenesten Aktiv Forvaltning. Opplysninger og gjeldende priser på forvaltningstjenester vil være tilgjengelig ved henvendelse til Kron og på www.kron.no.

Honorar for årlig forvaltning beregnet som prosent av Porteføljens markedsverdi følger av Avtalen.

13. Ansvar og ansvarsfritak

Kron er ansvarlig for at investeringsrådgivningen og Aktiv forvaltning beskrevet i punkt 4 er i samsvar med avtale, lover, forskrifter, bransjepraksis og god forretningsskikk.

Kron er ikke ansvarlig for Kundens tap så lenge Kron og Krons ansatte ved utføringen av virksomhet som omfattes av denne avtalen har oppfylt alminnelige krav til aktsomhet. For de tilfeller der Kron har benyttet kredittinstitusjoner, verdipapirforetak, oppgjørssentraler, forvaltere eller andre tilsvarende norske eller utenlandske medhjelpere, er Kron kun ansvarlig for disses handlinger eller unnlatelser dersom Kron ikke har oppfylt alminnelige krav til aktsomhet ved utvelgelsen av sine medhjelpere. Dersom medhjelpere er benyttet, har Kron intet ansvar for feil eller mislighold fra disse.

Kron er heller ikke ansvarlig dersom en uegnet tjeneste ytes som følge av at kunden har gitt Kron ufullstendige eller uriktige opplysninger, jf. punkt 4.

Kron er uansett ikke ansvarlig for skade eller tap som skyldes hindring eller andre forhold utenfor Krons kontroll, herunder strømbrudd, feil eller brudd i elektroniske databehandlingssystemer eller telenett mv., brann, vannskade, streik, lovendringer, myndighetspålegg eller lignende omstendigheter.

14. Verdipapirforetakenes Sikringsfond

Kron AS er medlem i Verdipapirforetakenes Sikringsfond. Fondet skal dekke krav som skyldes medlemmenes manglende evne til å betale tilbake penger eller levere tilbake finansielle instrumenter som nevnt i vphl. § 2-2 første ledd nr. 1 til 4, og som oppbevares, administreres eller forvaltes av medlemmet på kunders vegne i forbindelse med investerings- og tilleggstjenester. Manglende økonomisk evne skal anses inntrådt når tvangsakkord eller konkurs er åpnet hos medlemmet. Tilsvarende gjelder dersom kredittinstitusjon som har konsesjon som verdipapirforetak blir satt under offentlig administrasjon, jf. banksikringsloven kapittel 4. Fondet skal gi dekning for krav oppstått i forbindelse med manglende evne til å betale tilbake penger eller levere tilbake finansielle instrumenter som nevnt i vphl. § 2-2 første ledd nr. 1 til 4, og som oppbevares, administreres eller forvaltes av medlemmet på kunders vegne i forbindelse med investerings- eller tilleggstjenester. Dekning ytes med inntil 200.000 kroner per kunde per tilfelle.

Sikkerheten dekker ikke krav fra finansinstitusjoner, kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper, verdipapirforetak, verdipapirfond og andre foretak for kollektiv forvaltning, pensjonskasser og pensjonsfond, selskaper i samme konsern som medlemsinstitusjonen, krav som stammer fra transaksjoner omfattet av rettskraftig straffedom om hvitvasking av penger eller fra kunder som har ansvar for eller har dratt fordel av forhold som vedrører medlemmet, når slike forhold har forårsaket medlemmets økonomiske vanskeligheter eller bidratt til en forverring av medlemmets økonomiske situasjon. Det henvises forøvrig til Forskrift om Verdipapirforetakenes sikringsfond.

15. Hvitvaskingskontroll

Ved etablering av kundeforhold skal Kunden gjennom legitimasjonskontroll mv. dokumentere sin identitet, samt angi og dokumentere eventuelle fullmakts- og/eller representasjonsforhold, slik at Kron til enhver tid kan oppfylle sine plikter i henhold til de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer for tiltak mot hvitvasking av penger. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan ikke Kron etablere kundeforhold eller utføre transaksjoner. Et etablert kundeforhold skal også avvikles dersom fortsettelse av kundeforholdet medfører risiko for transaksjoner med utbytte av straffbare handlinger eller er tilknyttet til finansiering av terrorisme.

Legitimasjonskontroll utføres ved at Avtalen signeres med BankID.

16. ”US Person”

Kunden erklærer ved inngåelse av denne avtale at Kunden ikke er en "US Person". En US Person er en person bosatt eller hjemmehørende i USA, juridiske personer som selskap, partnerskap eller annen juridisk enhet eller organisasjon som er opprettet i henhold til amerikansk lov eller hvis virksomhet reguleres av amerikansk rett eller som er eid av slik US Person. Tilsvarende omfattes bo med bostyrer som er US Person og fond/stiftelse som har til formål å støtte slik US Person, uavhengig av hvilken kilde inntekten kommer fra. Den eksakte definisjonen av ”US Person” finnes i Rule 902(k) i ”Regulation S under the securities Act of 1933”.

17. Kildeskatt

Det skal trekkes kildeskatt ved enkelte typer utbetaling til enkelte land. Kunden bekrefter ved inngåelse av denne avtale at Kunden skatter til Norge eller til et land som det ikke skal trekkes norsk kildeskatt ved utbetaling til, eller gir ved inngåelse av denne avtale beskjed til Kron om hvilket land som er skattemessig bosted. Kunden plikter uten ugrunnet opphold å varsle Kron ved skattemessig flytting til land som det skal trekkes kildeskatt ved utbetaling til. Kron forplikter seg til å informere relevante eierregistre om slik skattemessig status for Kunden.

18. Kundens ansvar for egen kompetanse, fullmakter, m.v.

Kunden forplikter seg til å etterleve den lovgivning og de regler, vilkår og betingelser som til enhver tid gjelder for kjøp og salg av finansielle instrumenter/produkter, aktiv forvaltning, forsikring og banktjenester.

Kunden er selv ansvarlig for at alle offentligrettslige og privatrettslige krav som stilles til Kunden og Kundens virksomhet er oppfylt, herunder men ikke begrenset til rapporteringskrav, eventuelle investerings-begrensninger eller påbud, krav til utbytte/utdeling og øvrige krav som måtte gjelde for Kundens kapitalforvaltning.

Kunden er selv ansvarlig for de skattemessige konsekvenser som følger av enhver transaksjon eller unnlatelse av transaksjon.

Kunden skal klassifiseres som ikke-profesjonell. Kundeklassifiseringen har betydning for omfanget av investorbeskyttelsen.

19. Interessekonflikter

Kron vil søke å unngå at det oppstår interessekonflikter og har utarbeidet retningslinjer og regler for å sikre at kundenes interesser ivaretas.

Ansatte i foretaket og/eller ansatte i andre konsernselskap kan ha eierandeler i selskap/fond som foretaket har inngått avtale om aktiv forvaltning eller investeringsrådgivning.

Fra tid til annen vil selskaper eid eller kontrollert av Kron på vegne av kunder eller andre foreta investeringer eller utføre oppdrag som vil kunne omfatte ett eller flere av investeringsobjektene som omfattes av kundeforholdet.

Virksomheten er organisert med tanke på å minimere sannsynligheten for at det skal kunne oppstå interessekonflikter mellom Kron, Krons medarbeidere og Kundene. Kron har en særlig plikt til å sørge for at kundens interesser går foran Krons interesser og foran interessene til personer med direkte eller indirekte kontroll i Kron. Likeledes skal enkelte kunder ikke usaklig tilgodeses på bekostning av andre kunder.

20. Personopplysninger og taushetsplikt

Kron forplikter seg til å behandle alle opplysninger konfidensielt, slik at uvedkommende ikke får kjennskap til opplysninger vi mottar eller innhenter. Taushetsplikten omfatter ikke opplysninger som er offentlig tilgjengelig, opplysninger som pliktes gitt til offentlige myndigheter og opplysninger som åpenbart ikke er av konfidensiell natur.

Personopplysninger er enhver opplysning og vurdering som kan knyttes til en enkeltperson. Kron er behandlingsansvarlig og skal behandle personopplysninger innen rammen av gjeldende personopplysningslov- og forskrift. Kron innhenter personopplysninger fra kunder, representanter for kunder og offentlige registre. Dette omfatter først og fremst opplysninger om finansiell og praktisk situasjon, kunnskap og erfaring med investeringer samt holdning til risiko. For å sikre god kundedata og etterleve lovkrav, kan Kron komplettere innhentede opplysninger fra Kunden med informasjon fra private eller offentlige registre. Disse opplysningene er nødvendige for at Selskapet skal kunne yte investeringsrådgivning, for å initiere etablering av avtale, og for å oppfylle selskapets avtaleforpliktelser.

Kron behandler følgende type opplysninger:

  • Identifikasjonsinformasjon: navn, personnummer, IP-adresse og kontonummer
  • Kontaktinformasjon: telefonnummer, postadresse og e-postadresse
  • Finansiell informasjon: kunde- og produktavtaler, transaksjonsdata, LEI-nummer
  • Lovpålagte opplysninger: skattemessig hjemsted, kundens erfaring og midlenes opprinnelse

Kron plikter etter loven å ta opp alle telefonsamtaler, noe som også omfatter mobiltelefon. Dialog over mail og chat lagres også. Opptakene behandles på samme måte som alle øvrige personopplysninger som innhentes. Lagringen er nødvendig i henhold til verdipapirhandelloven og sikrer at eventuelle endringer i Kundens situasjon eller besluttede tiltak er dokumentert.

Kron er en del av Formuesforvaltning-gruppen. Behandling av personopplysninger kan utføres i tilknyttede datterselskaper eller morselskap (oversikt tilgjengelig her). Det anvendes eksterne IT-leverandører som kan behandle eller oppbevare personopplysninger. Behandling og oppbevaring av personopplysninger vil foretas primært innen EØS-området, men ved behov kan også være utenfor. Dersom behandling og lagring av personopplysninger foretas utenfor EØS-området, skal dette reguleres i henhold til samme krav som stilles til norsk personvernlovgivning.

I henhold til personopplysningslovgivningen har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til Kron. Det er frivillig å gi fra seg opplysninger til Kron, og fullmakter kan således trekkes tilbake. En slik tilbaketrekning av fullmakter kan medføre at Kron, grunnet mangel på opplysninger, må avslutte kundeforholdet. Opplysninger innhentet i opprettelse vil være tilgjengelig når man er logget inn på www.kron.no.

Kron oppbevarer opplysningene så lenge de er relevante for rådgivningsarbeidet og samarbeidet for øvrig. Personopplysninger vil deretter slettes, så fremt det ikke foreligger lovbestemt plikt til oppbevaring. Kron har rettslig grunnlag for å oppbevare opplysninger i ti år etter at avtaleforholdet er avsluttet med selskapet. Etter dette vil personopplysningene slettes eller anonymiseres.

Kunden er kjent med at Kron kan være forpliktet til å gi offentlige myndigheter alle relevante opplysninger knyttet til kundeforholdet eller enkelttransaksjoner. Dette kan sikre at Kunden opplyses om at slike opplysninger er gitt. Kron innberetter til skattemyndighetene informasjon om beholdninger og enkelte transaksjoner. Dette gjøres for å sikre korrekt skattebehandling av Krons kunder, samt for å møte relevant opplysningsplikt. Personopplysninger kan utleveres i forbindelse med et eventuelt oppkjøp av Selskapet.

Som Kunde aksepterer du den til enhver tid gjeldende personvernerklæring. Personvernerklæringen finner du alltid tilgjengelig på Kron sin nettside.

21. Opplysningsplikt overfor myndigheter og andre

Kunden er kjent med at Kron kan være forpliktet til å gi offentlige myndigheter alle relevante opplysninger knyttet til kundeforholdet eller enkelttransaksjoner. Dette kan skje uten at Kunden opplyses om at slike opplysninger er gitt.

Kron innberetter til skattemyndighetene informasjon om beholdninger og enkelte transaksjoner på klientkonti og forvalterregistreringskonti. Dette gjøres for å sikre korrekt skattebehandling for Krons kunder, samt for å møte relevant opplysningsplikt.

Når Kunden gis gjenpart av innrapporterte opplysninger, plikter Kunden å varsle Kron hvis Kunden ser at rapporterte opplysninger er feil.

22. Tillegg og endringer

Kron kan fastsette tillegg til eller endre disse Forretningsvilkårene. Tillegg eller endringer får virkning fra det tidspunkt de er meddelt Kunden gjennom et elektronisk varsel til Kundens adresse eller annen skriftlig meddelelse. Tillegg eller endringer vil ikke ha virkning for ordre som er formidlet eller avtale inngått før tidspunktet for meddelelsen om tilleggene eller endringene, med mindre det gjelder endringer som er pålagt av offentlige myndigheter.

23. Opphør av avtaleforholdet

Ved opphør av Kundeavtalen opphører tilgangen til Krons tjenester. Ellers gjelder avtaleverket så lenge en part har krav mot den annen part som springer ut av kundeforholdet.

24. Verneting og lovvalg

Avtaleforholdet mellom Kunden og Kron er underlagt norsk lov. Eventuelle tvister som springer ut av kundeforholdet og som ikke kan løses gjennom forhandlinger mellom partene skal avgjøres av norsk domstol med Oslo tingrett som vedtatt verneting. Utenlandske kunder, herunder nordmenn hjemmehørende i utlandet, som kan påberope seg lover eller regler som gir beskyttelse mot rettsforfølgelse fra Kron i relasjon til sine forpliktelser overfor Kron, fraskriver seg denne rett så langt dette ikke er i direkte strid med de aktuelle lover eller regler.

Sist oppdatert 16.10.2018