Forvaltning av stiftelser: følger du loven?

Sitter du i styret i en stiftelse? Da er du medansvarlig for at pengene forvaltes på en forsvarlig måte. Men hva betyr «forsvarlig» i denne sammenhengen?
Titt og stadig dukker det opp saker der stiftelsens kapital er gått tapt eller ikke fått en tilfredsstillende utvikling. Det betyr mindre penger å bruke for å nå stiftelsens formål.

Hva sier stiftelsesloven?

I Norge har vi en egen lov om forvaltning av stiftelser, Stiftelsesloven. Loven dekker blant annet hvordan stiftelsens kapital skal forvaltes. To av de viktigste paragrafene som omhandler forvaltning er disse:

Stiftelsesloven §18: «Stiftelsens kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål».

Stiftelsesloven §30: «Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene».

Enklere sagt: Stiftelsesloven sier at du som styremedlem skal sørge for at stiftelsen har god nok utvikling på pengene for å gjøre jobben dere er satt til å gjøre. Samtidig er ordet «forsvarlig» viktig. Når stiftelsen står overfor valget mellom utvikling og sikkerhet for pengene, skal sikkerhet prioriteres.

Det stilles dermed like strenge krav til forvaltning av stiftelser som for eksempel en bedrift. Loven skiller ikke mellom for eksempel små og store stiftelser, men jo større, jo mer profesjonelle forventes de å være.

Hvordan skal du gå frem?

Formål står sentralt. Pengene må forvaltes slik at grunnkapitalen etter prisstigning (inflasjon) varer «evig». Derfor må forventet utvikling tilsvare prisstigningen pluss årlige utdelinger for å oppnå formålet.

Med dagens rentenivå kan en derfor ikke belage seg kun på rentene fra sparekonto i banken. Å investere midlene i fond med bedre utvikling kan være et godt alternativ. Men man må passe på å ikke ta for høy risiko, som igjen går utover sikkerheten. Risikoen kan justeres ved å investere i en blanding av aksjefond, rentefond, obligasjonsfond og bankinnskudd. Da er det viktig å vurdere behovet stiftelsen har for å kunne ta ut penger på kort varsel (likviditet).

Har du eller noen i stiftelsen erfaring med å investere? Hvis ikke kan det være en god idé å snakke med en forvalter som kan hjelpe stiftelsen å investere pengene til riktig risiko.

Slik følger du opp underveis

Styret er ansvarlige for å følge opp forvaltningen. Stiftelsestilsynet forventer at stiftelsen kontinuerlig vurderer sine investeringer og årlig gjennomgår og dokumenterer forvaltningen. Det er også foreslått som et krav i den nye stiftelsesloven. Da kan det være lurt å utarbeide et dokument som beskriver forvaltningen.

Spørsmål en kan reise ved den årlige vurderingen:

- Når vi vårt utviklingsmål?

- Hvordan er kvaliteten på forvaltningen?

- Hvilken risiko har forvaltningen?

- Har vi en tilstrekkelig stor økonomisk buffer?

- Er det behov for en stresstest av investeringene?

Hos Kron kan vi hjelpe deg med å investere pengene til stiftelsen. Vi hjelper stiftelsen med en sammensetning som gir et riktig risikonivå ut fra stiftelsens formål og tidshorisont. Vi tilbyr også uforpliktende forslag på mail i samarbeid med en rådgiver. Du og stiftelsen kan være trygg på at stiftelsens midler er i gode hender og forvaltes i tråd med lover og regler.

Ta kontakt med våre spareeksperter på chatten eller hei@kron.no hvis du har noen spørsmål om stiftelser og hvordan stiftelsen kan forvaltes best mulig og i tråd med lovverket. Du kan også lese mer på https://kron.no/bedrift