Mer likestilling gir ofte bedre utvikling!

Norge er et av de bedre landene på likestilling. Likevel tjener norske kvinner i snitt mindre enn menn. Hvorfor er det sånn når kvinner gjennomsnittlig er høyere utdannet enn menn? Tjener bedriftene på det?

Likestilling handler ikke bare om å få flere kvinner opp og frem i arbeidslivet. Det handler om god kjønnsbalanse, lik lønn for likt arbeid samt fokus på å kunne kombinere jobb og famille for begge parter.

Mange land er dårligere enn Norge. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at norske kvinner i snitt tjener 14 % mindre enn en mann i samme selskap. Men verden over finner vi lyspunkter. Stadig flere bedrifter har økende fokus på likestilling og kjønnsbalanse. Det er bra fordi det bidrar til å øke verdiskapingen. For eksempel vurderer en rapport fra McKinsey at full likestilling i arbeidslivet kan bidra til å øke verdens BNP med 12 billioner dollar.

«Kjønnsmangfold og -inkludering er ikke bare den riktige, men også den smarte veien å gå. Flere studier viser at det gir bedre utvikling og lavere risiko.»

- Diana van Maasdijk, CEO & Co-founder av Equileap

Ett selskap topper listene for fokus på likestilling år etter år, senest i 2017. L’Oréal har i lang tid fokusert på likestilling som en strategi for å bedre trivselen på jobb og fostre kreativitet og innovasjon. Slik har de aktivt brukt likestilling som et verktøy for å øke veksten i selskapet. I 2016 representerte kvinner 70% av arbeidsstokken. Likestillingsstrategien deres har bidratt til at langt flere kvinner enn menn søker seg til selskapet. For L’Oréal er strategien nå derfor å rekruttere samme andel kvinner og menn inn i selskapet innen 2020. Ett av tiltakene deres for å appellere til menn er fokuset på entreprenørskap og utvikling, og mulighetene som ligger her.

L’Oréal har satt seg ambisiøse mål for likestilling. Det er fordi de ser at det lønner seg: det er kanskje ikke så rart når det bidrar til bedre trivsel og fostring av kreativitet og innovasjon.

Selskaper som L’Oréal viser at det er mulig å få til endring – og relativt raskt. Når flere selskap bruker likestilling aktivt som strategi for å bedre verdiskapingen, gir det ofte bedre utvikling for verden både økonomisk og for likestillingen.

Nå kan du investere i L'Oreal og andre likestilte selskaper hos Kron. Les mer her .