Retningslinjer for beste resultat i forvaltning av verdipapirfond og tjenesten porteføljeforvaltning

Bakgrunn

Kron AS (Selskapet) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond. Selskapet forvalter egne verdipapirfond, samt tilbyr tjenesten porteføljeforvaltning. Forvaltningen skal opptre i beste interesse til andelseierne, samt kundene som benytter seg av tjenesten Porteføljeforvaltning.

Disse retningslinjene er utarbeidet i tråd med verdipapirfondsforskriften § 2-28 – 2-29, samt lov om verdipapirhandel av 29. juli 2007 nr. 75 av samme dato samt lov av 25. november 2011 med forskrift av 21. desember 2011.

Disse retningslinjene er inndelt i retningslinjer for forvaltning av verdipapirfond og for tjenesten porteføljeforvaltning. Retningslinjene vil minimum bli oppdatert en gang pr. år, eller dersom det inntreffer endringer av vesentlig betydning for foretaket eller i markedene for finansielle instrumenter. Det vil ikke bli sendt ut informasjon til våre kunder ved endringer i retningslinjene

A) Forvaltning av verdipapirfondsandeler

1. Vurdering av beste resultat ved utførsel av investeringsbeslutning

Selskapet har egne verdipapirfond som forvaltes og ansvarlig for denne forvaltningen er det enkelte fonds porteføljeforvalter. Når det skal plasseres ordre på vegne av et fond, skal porteføljeforvalter tilstrebe å oppnå best mulig pris (kurs), hensyntatt faktorer som transaksjonskostnader, effektivitet, hurtighet og presisjon i gjennomføringen av handelen, oppgjørsrisiko, eventuelle interessekonflikter og andre relevante forhold.

Verdipapirfondene til Selskapet vil kun handle finansielle instrumenter som er verdipapirfondsandeler. Handel i disse effektueres gjennom Selskapets porteføljesystem, og ut mot aktuelle leverandører gjennom et utførende selskap.Ved valg av utførende foretak skal porteføljeforvalter påse at utførende foretak har retningslinjer for ordreutførelse som sikrer kunden best mulig resultat. Selskapet skal påse at Utførende selskap har effektive prosedyrer, systemer og ordninger som sikrer Selskapet kan overholde sine forpliktelser i henhold til verdipapirhandelloven og disse retningslinjer.

Før en ordre sendes til effektuering til utførende foretak skal porteføljeforvalter alltid tilstrebe på sin side å oppnå best utførelse av ordrene og vurdere hvilke faktorer det skal legges mest vekt på. I denne vurderingen skal det aktuelle verdipapirfondets investeringsstrategi, verdipapirfondets risikoprofil, samt ordrens art/opprinnelse vurderes. I utgangspunktet vil porteføljeforvalter tillegge følgende faktorer mest vekt:

 1. Pris/kurs
 2. Transaksjonskostnader
 3. Tid for utførelse av ordre
 4. Egenskaper ved verdipapirfondet som handles
 5. Egenskaper hos utførende selskap

Porteføljeforvalter skal alltid søke å oppnå best mulig pris på det tidspunktet en ordre skal utføres. Dette innebærer at det kan være hensiktsmessig å utsette ordren en eller flere dager for å redusere risikoen ved uheldig timing.

Selskapet har forhandlet lavere priser på kjøp av verdipapirfondsandeler og vil alltid søke å holde kostnadene ved handel lavest mulig..

Verdipapirfondsandeler har en satt tidsfrist for handel og porteføljeforvalter må ta hensyn til denne når handel skal gjennomføres. Videre må også egenskapene til verdipapirfondene som handels tas hensyn til.

Porteføljeforvalter må også hensynta utførende selskaps rutiner slik at ordren gjennomføres på ønsket tidspunkt.

2. Vurdering av beste resultat ved plassering av ordre hos andre foretak

Selskapets verdipapirfond handler kun finansielle instrumenter som er andre verdipapirfond. I prosessen rundt handel av disse gjennomføres dette av et utførende selskap som effektuerer ordren mot aktuelle leverandører av eksterne verdipapirfondsandeler som handles. I en slik handelsprosess vil en av de viktigste valgene ved valg av et utførende selskap være deres retningslinjer for å oppnå este resultat, samt gode tekniske systemer for effektiv behandling av fond.

Vurdering av utførende foretak

Ved handel i andre verdipapirfondsandeler har selskapet vurdert det hensiktsmessig å knytte seg til en aktør for leveranse. Bakgrunnen for dette er gode systemer og koblinger mellom verdipapirfondets porteføljesystem og utførende selskap må være til stede for en effektiv effektuering, som er kostnadseffektiv. Ved valg og eventuell terminering av utførende selskap skal følgende kriterier vurderes:

 1. Teknisk støtte for effektiv handel
 2. Transaksjonskostnader
 3. Effektivitet i effektuering av ordre i verdipapirfondsandeler
 4. Løpende bistand og support

Kontroll av kvalitet hos utførende foretak

Samarbeid med utførende foretak skal godkjenne
s av daglig leder i Selskapet etter at vurdering er gjort av porteføljeforvalter og leder for operations.

Porteføljeforvalter har primæransvaret for å kontrollere at utførende foretak utfører ordre på en tilfredsstillende måte. Dersom det oppstår situasjoner hvor porteføljeforvalter mener at utførende selskap ikke er i andelseierens beste interesse skal det meldes fra til daglig leder.

Operations i selskapet vil løpende foreta kontroller av utførende foretak og minst årlig skal samarbeidet evalueres og andre tilgjengelige utførende selskap vurderes. Dette arbeidet skal utføres av leder for operations og porteføljeforvalterne.


B) Porteføljeforvaltning

1. Retningslinjer for å oppnå beste resultat ved ordreutførelse

Selskapet en plikt å treffe alle rimelige tiltak for å oppnå «best mulig resultat» ved innleggelse av ordre på vegne av kunden i tjenesten Porteføljeforvaltning. Foretaket vil før utførelse av ordre for kunden foreta en konkret vurdering av hvordan ordren skal utføres for å oppnå Beste Resultat. Retningsgivende for denne vurdering vil være retningslinjene for ordreutførelse på vegne av kunden som et ledd i porteføljeforvaltning, som er gjengitt nedenfor (Retningslinjene).

2. Unntak fra retningslinjene

Dersom kunden gir uttrykk for spesifikke ønsker, kan dette forhindre foretaket i å gjennomføre de tiltak som er fastsatt i Retningslinjene nedenfor for å sikre Beste Resultat. I tilfeller hvor det er gitt utrykk for et slikt ønske, vil ikke verdipapirhandellovens bestemmelser om Beste Resultat gjelde.

3. Relevante faktorer ved valg av utførelsesmåte

Kron AS vil ved valg av utførelsesmåte ta hensyn til pris, kostnader, hurtighet, sannsynlighet for gjennomføring og oppgjør, ordrens størrelse, art og andre relevante forhold.

4. Vektlegging av relevante faktorer

Når foretaket utfører ordre, vil følgende momenter tas i betraktning når de ovennevnte faktorers (punkt 3) relevans skal vektlegges.

1. Pris/kurs

2. Ordrens egenskaper

3. Hurtighet

4. Egenskaper ved de finansielle instrumenter som inngår i orden

5. Egenskaper ved de handelssystemer ordren kan rettes til.

Samlet vederlag som kunden skal betale vil normalt være en avgjørende faktor for valg av utførelsesmåte. Det betyr at øvrige faktorer som hurtighet, sannsynlighet for gjennomføring og oppgjør bare får forrang fremfor pris og kostnad, dersom dette bidrar til Beste Resultat for kunden.

5. Vurdering av beste resultat ved plassering av ordre hos andre foretak

I tjenesten porteføljeforvaltning handler Selskapet verdipapirfondsandeler, herunder også børsnoterte fond (ETFer) For mest mulig teknisk organisering av handelen er det vurdert at Selskapet skal bruke et utførende foretak, dette for at porteføljesystemene til Selskapet skal ha effektive koblinger mot utførende foretak. Dette er i kundens beste interesse ettersom det effektiviserer driften og bidrar til at Selskapet kan ta en lavere pris for sine tjenester.

Utførende foretak i tjenesten porteføljeforvaltning vurderes av operations og godkjennes av daglig leder. Følgende kriterier vektlegges ved beslutningen og benyttes til årlig evaluering:

 1. Teknisk støtte for effektiv handel
 2. Transaksjonskostnader
 3. Effektivitet i effektuering av ordre i verdipapirfondsandeler
 4. Løpende bistand og support

6. Kontroll av kvalitet hos utførende foretak

Samarbeid med utførende foretak skal godkjennes av daglig leder i Selskapet etter at vurdering er gjort av leder for operations.

Leder operations har primæransvaret for å kontrollere at utførende foretak utfører ordre på en tilfredsstillende måte. Dersom det oppstår situasjoner hvor leder mener at utførende selskap ikke er i andelseierens beste interesse skal det meldes fra til daglig leder.

Operations i selskapet vil løpende foreta kontroller av utførende foretak og minst årlig skal samarbeidet evalueres og andre tilgjengelige utførende selskap vurderes. Dette arbeidet skal utføres av leder for operations og porteføljeforvalterne.

C) Vurdering av utførende foretak for forvaltning av selskapets verdipapirfond og tjenesten porteføljeforvaltning

Kron benytter DNB Markets for utførelse og oppgjør av verdipapirer både innenfor forvaltning av verdipapirfond og for tjenesten Porteføljeforvaltning. Kron har vurdert flere leverandører til bruk av ordre utførelse og oppgjør, blant annet Saxo Bank og MFEX.

DNB Markets ble valgt fordi de hadde støtte mot Krons teknologi og porteføljesystem, samt at de hadde lavest prisnivå.

Det henvises til DNB Markets sine forretningsvilkår for ordreutførelse. https://www.dnb.no/portalfront/nedlast/en/corporate/asset_management/guidelines_for_placing_orders.pdf