SFDR - Krons integrering av bærekraft i porteføljeforvaltningen

Hva betyr SFDR?

SFDR står for 'Sustainable Finance Disclosure Regulation' og er EUs regelverk rundt offentliggjøring av hvordan rådgiving av bærekraft håndteres av finansielle rådgivere.

SFDR er tatt inn i norsk lov, og kalles 'Offentliggjøringsforordningen'. Forordningen pålegger alle finansielle rådgivere i Norge å publisere en redegjørelse for hvordan bærekraft er integrert.

Bakgrunn

Når Kron tilbyr deg en sammensetning av fond som rebalanseres så heter dette på fagspråket "porteføljeforvaltning". Denne tjenesten er omfattet av EUs Offentliggjøringsforordning "SFDR", som er tatt inn i norsk lov om bærekraftig finans. Dette betyr at aktører som oss skal integrere alle relevante finansielle risikoer som kan ha en relevant negativ innvirkning på din investeringsplan, og fortløpende vurdere dem. Oppsummert så kan nemlig bærekraftsrisiko påvirke verdien av en investering negativt.

Bærekraftsrisikoen i porteføljeforvaltningen

Med bærekraftsrisiko menes en miljømessig, sosial eller styringsmessig hendelse eller omstendighet som kan oppstå, og som da kan ha en vesentlig negativ innvirkning på verdien av en investering.

Dessverre er det begrenset med data på området foreløpig. og Kron har etter beste evne integrert bærekraftsrisiko i de fondene vi tilbyr i fondspakkene våre. Målet er at integreringen skal forbedres med mulighetene rundt datatilgang som forventes å forbedre seg.

Konkret betyr dette at Kron vurderer bærekraftsrisikoen i de fondene som inkluderes. Dette gjøres gjennom hvilken SFDR-artikkel fondet har klassifisert seg under, samt data rundt hvordan fondene presterer opp mot lignende fond i sin kategori på faktorene innenfor ESG (Miljø-, sosiale - og styringsforhold). For sistnevnte vurdering brukes data som Kron får fra Morningstar. Videre kan Kron også bruke kvalitative vurderinger som kan komme fra dialog med forvalter av fondene som inkluderes.

Som hovedregel skal brorparten (over 50 %) av fond som inkluderes i en fondspakke være klassifisert under artikkel. 8 i SFDR som betyr at fondet fremmer bærekraft. Videre skal fondene som inkluderes score over gjennomsnittet innenfor sin kategori på ESG.

Kron skal også ha en fondspakke tilgjengelig med ekstra fokus på bærekraft (Miljøbevisst). Her skal over 80 % av aksjefondene som inkluderes være klassifisert under artikkel 9 (som vil si at fondet har bærekraft som formål) og resterende fond skal ikke være under artikkel 8.

Kartlegging av bærekraft

Når du oppretter en konto hos Kron blir du spurt om spørsmål rundt formål, risiko og erfaring. Dette gjør vi for å kunne sette sammen en løsning som passer dine ønsker til en investering som passer deg. Når du velger en fondspakke hos oss vil du også få kartlagt dine ønsker til bærekraft.

Dette gjøres gjennom en knapp du finner over fondspakkene våre i opprettelsen som heter "tilpass for bærekraft". Her kan du kategorisere deg innenfor ulike grader av hvor opptatt du er av bærekraft i dine investeringer. Ut ifra hva du velger vil dette være førende for hvilke fondspakker vi anbefaler for deg.

Enn så lenge baserer dette seg på hvilken artikkel brorparten av fondene klassifiserer seg som. Etter hvert som Kron får tilgang til bedre data vil dette utvides til andre kartlegginger som EU-taksonomien og negative bærekraftsvirkninger - PAI (Principal Adverse Impact)

Kron sin vurdering av negative bærekraftsvirkninger i investeringsbeslutninger - PAI (Principal Adverse Impact)

Kron vurderer per i dag ikke negative bærekraftsvirkninger i sine investeringsbeslutninger. Dette har primært med at Kron i dag gjør mesteparten av sine investeringsbeslutninger i verdipapirfond hvor det er begrenset med tilgjengelig data for å gjøre en hensiktsmessig vurdering. Dette er forventet å endre seg raskt, og Kron forventer at de innen våren 2025 kan ta med slike vurderinger i sine investeringsbeslutninger.

Således vil det for tjenesten porteføljeforvaltning ikke bli tatt hensyn til negative bærekraftsvirkninger - PAI (Principal Adverse Impact).

Nærmere om godtgjørelsesordninger i Kron

I henhold til EUs Offentliggjøringsordning skal aktører som Kron opplyse om hvordan godtgjøringsordninger er forenelig med integreringen av bærekraftsrisikoer. Kron har en slik en slik ordning i dag som skal være forenelig med sikring av kundenes behov og god risikostyring. Per i dag inngår ikke bærekraftsrisiko i vurderingsgrunnlaget når godtgjørelse skal fastsettes.